Inhoud bewerken
Klik op de knop inhoud bewerken om de inhoud te bewerken/toe te voegen.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van OMJB.nl, laatst bijgewerkt op 26 juli 2021.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

 

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van OMJB.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en OMJB.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OMJB en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen OMJB en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten kan de opdrachtgever deze algemene voorwaarden inzien op de website van OMJB. Op verzoek van de opdrachtgever kunnen deze worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes
 1. De door OMJB verstrekte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes worden bindend voor OMJB wanneer de acceptatie ervan schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen door de opdrachtgever wordt bevestigd, tenzij anders vermeld.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen afspraken tussen de opdrachtgever en OMJB zijn alleen geldig wanneer deze wijzigingen door beide partijen zijn geaccepteerd in de vorm van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht OMJB niet tot het uitvoeren van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Prijzen, Facturatie en Betalingen
 1. In het geval van een overeenkomst met periodiek vervallende betalingen, behoudt OMJB zich het recht voor om de prijzen en tarieven aan te passen met een schriftelijke kennisgeving minimaal drie maanden van tevoren.
 2. Tariefswijzigingen kunnen optreden bij aanpassingen in de opdracht, bij verlenging ervan, of bij wetswijzigingen die van invloed zijn op OMJB.
 3. Tenzij anders afgesproken, vereist OMJB een aanbetaling van 50% van de totale kosten na goedkeuring van de offerte en het projectplan. De website zal een tijdelijke pagina hebben totdat de opdrachtgever de kans krijgt om de site op een tijdelijke locatie te bekijken. Na definitieve oplevering worden het restantbedrag en eventuele extra werkzaamheden gefactureerd.
 4. Goedkeuring van de website door de opdrachtgever impliceert dat verdere wijzigingen niet kosteloos worden uitgevoerd. Zie hiervoor het beheerbeleid.
 5. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden op de door OMJB aangegeven wijze. Bezwaren tegen de factuurhoogte ontheffen de opdrachtgever niet van de betalingsplicht.
 6. Alle kosten gerelateerd aan de betaling, inclusief wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De ondertekenaar van de offerte is samen met de opdrachtgever (natuurlijke of rechtspersoon) aansprakelijk in geval van machtsmisbruik of indien volledige identificatie van de klant ontbreekt, vanaf het moment van ondertekening.
 8. Bij een onderhoudscontract kan OMJB dit contract stopzetten, al dan niet tijdelijk, indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn betaalt.
 9. Bij niet-tijdige betaling kunnen aanmaningskosten van € 15 in rekening worden gebracht. Blijft de opdrachtgever in gebreke, dan kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor alle bijkomende kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke.

Artikel 5. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aanschaf van producten heeft de consument het recht de koopovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze periode begint de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen derde partij.
 2. Gedurende deze periode dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in zoverre uitpakken of gebruiken als nodig is om te beslissen of hij het product wil behouden. Indien de consument besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle meegeleverde accessoires en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking terug te sturen naar de ondernemer, volgens de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product melden bij de ondernemer. Dit dient te gebeuren met behulp van het standaardformulier. Na het kenbaar maken van zijn wens om het herroepingsrecht te gebruiken, moet de consument het product binnen 14 dagen terugsturen. Het is aan de consument om aan te tonen dat de producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een verzendbewijs.
 4. Als de consument niet binnen de gestelde termijn aangeeft gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, of het product niet terugstuurt naar de ondernemer, wordt de aankoop als definitief beschouwd.

  Bij levering van diensten:

 5. Bij de levering van diensten kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden binnen een termijn van minimaal 14 dagen, ingaande op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument de redelijke en duidelijke instructies te volgen die door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering zijn verstrekt.


  Bij aankoop strippenkaart:


 7. Indien jij wilt kan je een strippenkaart aanschaffen (van 3, 5 of 10 uur). Door het aanschaffen van een strippenkaart koop jij het recht om het overeengekomen aantal uren support bij mij af te nemen. Niet alle producten en/of diensten (bijvoorbeeld diensten waarvoor wij een vergoedingop voorhand moeten betalen of extern inhuren) zijn beschikbaar om via een strippenkaart verrekend te worden. Dit wordt duidelijk op voorhand voor het aankopen van de desbetreffende dienst of product.
 8. De strippenkaart dient bij vooruitbetaling te worden betaald door jou.
 9. Een strippenkaart is niet overdraagbaar en onbeperkt geldig.
 10. Het is niet mogelijk aanspraak te maken op een vergoeding voor niet opgenomen uren. Restitutie is niet mogelijk.
Artikel 6. Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zijn de maximale kosten die voor zijn rekening komen die van de terugzending van het product.
 2. In het geval dat de consument reeds een betaling heeft verricht, zal OMJB dit bedrag terugbetalen. Deze terugbetaling vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping. Een voorwaarde voor de terugbetaling is dat het product reeds is ontvangen door OMJB, of dat er een sluitend bewijs van volledige terugzending is overlegd.
Artikel 7. Uitsluiting Herroepingsrecht
 1. OMJB behoudt zich het recht voor om het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten voor bepaalde producten, zoals gespecificeerd in de volgende leden. Deze uitsluiting is enkel van toepassing indien dit expliciet en duidelijk is vermeld in het aanbod van OMJB, of uiterlijk bij het afsluiten van de overeenkomst.
 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht bij OMJB is toepasbaar op producten die:
 3. Specifiek volgens de specificaties van de consument door OMJB zijn vervaardigd;
 4. Onmiskenbaar een persoonlijk karakter hebben.
Artikel 8. Technisch onderhoud van de website
 1. Technisch onderhoud van de website omvat het bijwerken van WordPress, plugins, thema’s en het regelmatig back-uppen van de website en database.
 2. Wijzigingen aan de website door de Opdrachtgever, zoals de installatie van plugins of wijzigingen in WordPress-bestanden of thema’s, zijn voor risico van de Opdrachtgever. Eventueel meerwerk als gevolg van deze wijzigingen valt buiten het onderhoudscontract en is voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Het maken van een kopie van de website voor testdoeleinden is niet inbegrepen in het onderhoudscontract.
 4. Indien van toepassing, omvat het onderhoud ook de communicatie met het hostingbedrijf.
 5. De kosten voor een onderhoudscontract zijn maandelijks en kennen geen opzegtermijn. Deze kosten worden via SEPA automatische incasso of op factuurbasis geïncasseerd. De Opdrachtgever dient deze kosten binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever
 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van het benodigde materiaal.
Artikel 10. De Overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen de consument en OMJB wordt geacht tot stand te komen op het moment dat de consument het aanbod van OMJB accepteert en voldoet aan de daarbij behorende voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
 2. Wanneer de consument het aanbod elektronisch accepteert, bevestigt OMJB onmiddellijk via elektronische weg de ontvangst van deze aanvaarding. Tot het moment dat deze ontvangst door OMJB is bevestigd, behoudt de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Bij het tot stand komen van de overeenkomst via elektronische weg, neemt OMJB de nodige technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument de mogelijkheid heeft om elektronisch te betalen, zorgt OMJB voor de benodigde veiligheidsmaatregelen.
 4. OMJB mag binnen de wettelijke kaders informatie inwinnen over de kredietwaardigheid van de consument en andere relevante factoren die essentieel zijn voor het verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er gegronde redenen zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft OMJB het recht om een bestelling of aanvraag af te wijzen of aan de uitvoering ervan speciale voorwaarden te verbinden.
 5. Bij elke levering van een product of dienst zal OMJB de consument de volgende informatie verschaffen, schriftelijk of in een formaat dat de consument in staat stelt deze informatie op een toegankelijke manier op te slaan op een duurzame gegevensdrager:
 6. Het adres van de vestiging van OMJB waar de consument terecht kan met klachten.
 7. De voorwaarden en wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke vermelding indien het herroepingsrecht is uitgesloten.
 8. Informatie over garanties en service na aankoop.
 9. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden vermelde gegevens, tenzij deze al aan de consument zijn verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.
 10. De vereisten voor het opzeggen van de overeenkomst indien deze een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.In het geval van een duurtransactie is de bovenstaande informatie alleen van toepassing op de eerste levering.
 11. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 11. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. OMJB verbindt zich ertoe de dienstverlening met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, conform de met de klant schriftelijk overeengekomen afspraken. Deze verplichting is van toepassing op alle aspecten van onze service.
 2. In het geval de overeenkomst is gesloten met het specifieke doel om door een bepaalde persoon uitgevoerd te worden, behoudt OMJB zich het recht voor om deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met gelijkwaardige kwalificaties, indien dit noodzakelijk wordt geacht.
 3. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle informatie die door OMJB als essentieel wordt beschouwd voor het uitvoeren van de overeenkomst. Mocht deze informatie niet tijdig verstrekt worden, dan heeft OMJB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele extra kosten als gevolg van deze vertraging aan de klant in rekening te brengen.
 4. OMJB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het handelen op basis van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant, tenzij deze onnauwkeurigheden voor OMJB duidelijk herkenbaar zouden moeten zijn geweest.
 5. OMJB verplicht zich tot het opleveren van de website binnen de in de offerte aangegeven termijn. De klant is door ondertekening van de offerte verplicht zijn/haar medewerking te verlenen. Indien de klant nalaat mee te werken, wordt het totale bedrag na het verstrijken van de oplevertermijn volledig gefactureerd.
 6. De klant vrijwaart OMJB tegen eventuele aanspraken van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze schade toe te rekenen is aan de klant.
Artikel 12. Wijzigingen en Meerwerk
 1. Indien OMJB op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan OMJB worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van OMJB. 
 2. OMJB is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat hiervoor een aparte schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is overeengekomen en partijen van plan zijn om voor extra werkzaamheden of prestaties een aparte overeenkomst te sluiten, zal OMJB de opdrachtgever van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van deze extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Na goedkeuring van de offerte en het projectplan, en na goedkeuring van de eerste opzet van de website, is het niet mogelijk om kosteloos wijzigingen in het design aan te brengen. 
 5. Tariefswijzigingen kunnen plaatsvinden bij wijzigingen in de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht, of bij wijzigingen in voor OMJB van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Artikel 13. Duur en Beëindiging
 1. Domeinnaamregistratie en Hosting: Contracten aangaande domeinnaamregistratie en hosting worden automatisch jaarlijks verlengd, met een opzegtermijn van één maand. Deze periode start vanaf de datum van ingang van het contract.
 2. Onderhoudscontracten: Onderhoudscontracten hebben een minimale looptijd van één jaar. Na deze periode worden ze jaarlijks stilzwijgend verlengd. Na de minimale looptijd kan de overeenkomst op ieder moment schriftelijk worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Beëindiging bij Niet-naleving: OMJB behoudt zich het recht voor om overeenkomsten met opdrachtgevers direct te beëindigen indien de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst(en) niet, onbehoorlijk of onvolledig naleeft.
 4. Buitengebruikstelling bij Overtreding: OMJB mag geleverde producten en diensten tijdelijk of definitief buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Hierover zal de opdrachtgever vooraf geïnformeerd worden, tenzij dit in alle redelijkheid niet van OMJB kan worden verwacht. De betalingsverplichting blijft bestaan tijdens de periode van buitengebruikstelling.
 5. Afsluiting bij Veiligheidsrisico’s: OMJB heeft het recht om websites af te schermen indien deze een gevaar vormen voor de server of andere websites door de aanwezigheid van onveilige scripts of onvoldoende technisch onderhoud.
Artikel 14. Levering en Levertijd
 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt verzending van goederen plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever. Dit geldt zelfs als het transport door of namens OMJB wordt verzorgd. Een overschrijding van de levertijd wordt nooit beschouwd als een tekortkoming en doet niet af aan de verplichting van de cliënt om de goederen te accepteren. De opdrachtgever heeft in geen geval het recht de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van goederen of de betaling ervan te weigeren, of aanspraak te maken op schadevergoeding.
Artikel 15. Copyright
 1. Alle aan OMJB verstrekte goederen worden teruggegeven aan de opdrachtgever indien gewenst. Alle door OMJB ontwikkelde websites en promotiematerialen mogen worden gebruikt voor eigen promotiedoeleinden van OMJB, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever mag het ontwerp voor de website of huisstijl niet zonder toestemming van OMJB voor andere doeleinden gebruiken.
 3. Indien de opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigd copyright.
Artikel 16. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
 • OMJB, evenals de personen die in opdracht van OMJB handelen ter uitvoering van overeenkomsten, zijn in geen geval aansprakelijk te stellen door de opdrachtgever voor enige vorm van schade, waaronder bedrijfsschade en andere indirecte schade, geleden door wie dan ook, die voortkomt uit of gerelateerd is aan de door ons geleverde of beschikbaar gestelde producten of diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid.
 • De aansprakelijkheid van OMJB is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat aan de opdrachtgever in rekening is gebracht of nog in rekening gebracht zal worden en nooit meer dan €1000.
 • De aansprakelijkheid van OMJB vervalt indien de opdrachtgever zelf het beheer van de website op zich neemt en acties uitvoert binnen de website die schade toebrengen aan de website.
 • OMJB is niet aansprakelijk indien de opdrachtgever aangeeft zelf verantwoordelijk te zijn voor het technisch onderhoud van de website en nalatigheid in dit onderhoud schade veroorzaakt aan de website.
Artikel 17. Overmacht
 1. In geval van overmacht is OMJB gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder de noodzaak van rechterlijke tussenkomst en zonder dat er een verplichting tot schadeloosstelling bestaat. 
 2. Overmacht in het voldoen aan onze verplichtingen wordt gedefinieerd als elke externe oorzaak die niet aan OMJB kan worden toegeschreven, welke de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maakt, of ernstig belemmert of bemoeilijkt, in zodanige mate dat nakoming redelijkerwijs niet van OMJB kan worden verwacht.
 3. OMJB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistratie verstrekker of andere derde partijen waarop OMJB geen invloed kan uitoefenen.
Artikel 18. Diverse bepalingen
 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd. Partijen zullen deze vervangen door één of meer bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en). De overige algemene voorwaarden blijven volledig van kracht.
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten met OMJB is het Bulgaars recht van toepassing.
 3. OMJB kan te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien een opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. OMJB behoudt zich het recht voor om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoudswerkzaamheden.
 5. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. OMJB verstrekt informatie zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande en gegeven toestemming.
 6. OMJB bewaart het door de klant aangeleverde materiaal op haar servers voor de periode die vereist is om de Opdrachtgever te ondersteunen met zijn website en gedurende de tijd dat de Opdrachtgever gebruikmaakt van OMJB’s diensten. OMJB waarborgt de veiligheid van deze opslag door middel van tweefactorauthenticatie en andere geavanceerde beveiligingsmethoden. Alle gegevens worden end-to-end gecodeerd opgeslagen.
Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud
 1. De Opdrachtgever behoudt te allen tijde de eigendom van alle wachtwoorden en andere relevante documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze informatie zal niet aan derde partijen worden verstrekt zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
 2. De website die door OMJB is ontwikkeld, wordt na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding het exclusieve eigendom van de Opdrachtgever.
Artikel 20. Klachtenregeling
 1. OMJB beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze procedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij OMJB, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Klachten die bij OMJB worden ingediend, worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, zal OMJB binnen de termijn van 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten. Als een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 3. In geval van klachten dient een consument zich eerst tot OMJB te wenden. Het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van OMJB niet op, tenzij OMJB schriftelijk anders aangeeft. Als een klacht gegrond wordt bevonden door OMJB, zal OMJB naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 21. Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Bulgaars recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 22. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
nl_NLDutch